Algemene voorwaarden Sterren-Service®

Versie 28-03-2023

Definities

Abonnementskosten en voorwaarden zijn ingedeeld in soorten toestellen en hebben betrekking op het aantal aangegeven sterren. Het aantal sterren is bepalend voor het te betalen tarief en de te verkrijgen service (zie ook tarievenlijst op www.gasservice.nl).

Algemeen

Voor de categorie gasverbruiktoestellen geldt de beperking dat alleen toestellen voor huishoudelijk gebruik met een maximaal nominaal vermogen van 40 kW en inwendige tapboiler <30 liter binnen het standaard abonnementstarief vallen. Voor gasverbruikstoestellen die niet binnen deze voorwaarden vallen gelden andere tarieven dan de standaardtarieven. Afhankelijk van het gekozen aantal sterren kunnen daaraan regel- en beveiligingsapparatuur, pompen en expansievaten toegevoegd zijn. De met het toestel verbonden installaties zoals (zonne)boilers, warmte terugwinunits, tap- radiatorkranen, radiatoren, (weersafhankelijke) regelaars, kamerthermostaten, zonnecollectoren, elektriciteit en rookgasafvoer, leidingen voor vloerverwarming, gas, water, CV en condens etc. vallen nimmer onder het abonnement. Tenzij hiervoor apart een abonnement is afgesloten. Koude storingen, waarbij de hoofdverwarming is uitgevallen, zullen altijd binnen 24 uur verholpen worden, doch zoveel mogelijk op dezelfde dag van de melding.

Voor de categorie warmtepompen geldt de beperking dat alleen toestellen voor huishoudelijk gebruik met een maximaal vermogen van 10 kW en inwendige tapboiler <30 liter binnen het standaard abonnementstarief vallen.

Voor de categorie airco geldt de beperking dat alleen single split units voor huishoudelijk gebruik met een maximale GWP waarde van 5 ton CO2 equivalent binnen het standaard abonnementstarief vallen.

Uitsluitingen

Storingen aan het toestel die ontstaan zijn door van buiten komend onheil (bijv. blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling, molest, natuurrampen etc.) zijn uitgesloten en vallen niet onder de gratis werkzaamheden of gratis onderdelenverstrekking van het afgesloten abonnement. Storingen als gevolg van veranderingen van samenstelling van gas, als ook aangeleverde druk, vallen niet onder het afgesloten abonnement. Tevens zijn uitgesloten het tussentijds bijvullen of ontluchten van de installatie, alsmede alle storingen die het gevolg zijn van het wel/niet ontluchten of bijvullen van de installatie, bedieningsfouten, het ontbreken van netspanning of gastoevoer, het ontbreken van een scheidingswisselaar tussen de vloerverwarming en de rest van de installatie, alsmede het aansteken van het gastoestel. Verder zijn uitgesloten alle werkzaamheden of, onderdelen welke bij aanvang van het abonnement, het gevolg zijn van niet uitgevoerd normaal te plegen onderhoud. In gebieden waar parkeerkosten en/of tolheffingen in rekening gebracht worden, zal Gasservice I Gaswacht deze kosten bij de klant in rekening kunnen brengen.

Aansprakelijkheid

Gasservice I Gaswacht vrijwaart iedere abonnee/opdrachtgever tegen schade welke gezien kan worden als wettelijke aansprakelijkheid, ontstaan uit de uitvoering van haar werkzaamheden; zij zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gevolgschade . Gasservice I Gaswacht kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van bevriezing, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of indien er sprake is van overmacht. Gasservice I Gaswacht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het feit dat een servicebeurt, reparatie of behandeling van een klacht niet of nog niet heeft plaatsgevonden.

Betalingen

De abonnementsgelden zijn per vooruitbetaling en via automatische machtiging, per kwartaal verschuldigd. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Prijsaanpassingen zullen worden afgerond. Restitutie van abonnementsgelden wordt niet verstrekt. Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden en zullen na het eerstvolgende kwartaal of de minimum termijn direct ingaan. De voor de rekening van de abonnee/opdrachtgever komende loon- , onderdeel- en/of materiaal kosten dienen direct, doch uiterlijk binnen 14 dagen na gereedkomen van de werkzaamheden of ontvangst van de factuur, te worden betaald. Bij overschrijding van deze termijn zullen alle te maken kosten, zowel gerechtelijke danwel buitenrechtelijke kosten alsmede de wettelijk verschuldigde rente, voor rekening van abonnee/opdrachtgever komen.

Garantie op onderdelen wordt door ons verleend volgens de voorwaarden van de fabrikant/leverancier. Wel zullen behandeling-/verzendkosten in rekening gebracht worden. Restitutie van garantieonderdelen volgt dan pas wanneer de fabrikant/leverancier het betreffende onderdeel aan Gasservice/Gaswacht heeft gecrediteerd.

Looptijd abonnementen

De minimale abonnementsduur van de van de 2 en 4 sterren abonnementen is 4 kwartalen. Voor de 5 sterren en VIP service abonnementen is de minimale abonnementsduur 8 kwartalen. Na de minimale abonnementsperiode zijn de abonnementen maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn..

Als een toestel 5 jaar of ouder is wordt het VIP service abonnement automatisch omgezet naar een 4 sterren service abonnement.

De maximale looptijd voor een 5 sterren service abonnement is 12 jaar. Bij toestellen van 12 jaar of ouder wordt het 5 sterren service abonnement automatisch omgezet naar een 4 sterren service abonnement.

Start van de abonnementen

De abonnementen gaan pas in na de 1e inspectie door Gasservice I Gaswacht. Bij de inspectie wordt gecontroleerd of er gebreken zijn aan het toestel waarvoor het abonnement is aangevraagd. Eventuele gebreken dienen voorafgaand aan de start van het abonnement verholpen te worden. De kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de aanvrager van het abonnement.

Bij 5 sterren abonnementen geldt tevens dat eventuele gebreken die tijdens de inspectie niet geconstateerd zijn, maar in de 14 dagen na ingang van het abonnement geconstateerd worden voor 50% voor rekening van de klant komen.

Indien blijkt dat het toestel niet voor een abonnement in aanmerking komt wordt de gewerkte tijd en een kwartier rijtijd in rekening gebracht.

 Verplichtingen

Gasservice I Gaswacht kan voorrijkosten in rekening brengen indien een klant niet thuis is na een gemaakte afspraak. Reclames zijn mogelijk indien deze binnen 1 maand na het gebeuren schriftelijk zijn ingediend.

Overig

Gasservice I Gaswacht behoudt zich het recht voor een toestel/aanmelding te weigeren of maximaal voor 2 Sterren-Service te accepteren. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de directie van Gasservice I Gaswacht. De op de tarievenlijst genoemde prijzen, gelden alleen in de aangegeven regio- en/of postcodegebieden.

Voor de postcodes 1011,1012,1015,1016, 1017 en 1018 geldt een centrumtoeslag op de sterren service van 2,71 euro per maand en een vast rijtijdtarief van 65,- euro bij een storing.

Specifieke voorwaarden Verzekerd Installatie Pakket

Versie 01-12-2022

Het Verzekerd Installatie Pakket geldt voor een periode van 5 jaar, met als ingangsdatum de datum van plaatsing. Het betreft combi – en CV –ketels van Nederlands of Duits fabrikaat met een maximaal nominaal vermogen van 40 kW. U heeft recht op gratis servicebeurten (eens per 24 maanden) en snelle hulp bij storingen. De service- en storingswerkzaamheden worden uitgevoerd door Gasservice I Gaswacht.

Het Verzekerd Installatie Pakket is bij verhuizing niet overdraagbaar aan de nieuwe bewoner. U sluit het Verzekerd Installatie Pakket af voor minimaal 24 maanden, daarna is het maandelijks opzegbaar met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

Het Verzekerd Installatie Pakket geeft na 60 maanden het recht om aansluitend en tegen een gereduceerd tarief, zonder entreekosten, de onderhouds- en storingsservice voort te zetten met de 4 Sterren-Service®. Hiermee verlengt u de onderhouds- en storingsservice tot 12 jaar. Wij zullen u hier tijdig over berichten.

De tarieven kunnen jaarlijks op basis van de index-cijfers van het CBS worden aangepast. Prijsaanpassingen zullen worden afgerond.

Onder het Verzekerd Installatie Pakket vallen alle binnen de ommanteling van de CV-ketel aanwezige onderdelen. Storingen aan de ketel die ontstaan zijn door van buiten komend onheil (bijv. blikseminslag, wateroverlast, bevriezing, vervuiling, molest, natuurrampen etc.) zijn uitgesloten.

Tevens zijn uitgesloten het tussentijds bijvullen of ontluchten van de installatie, alsmede alle storingen die het gevolg zijn van het wel/niet ontluchten of bijvullen van de installatie, het ontbreken van de netspanning of gastoevoer, het ontbreken van een scheidings-wisselaar tussen de vloerverwarming en de rest van de installatie, alsmede het aansteken van het gastoestel.

Het Verzekerd Installatie Pakket gaat pas in als Gasservice I Gaswacht een kopie van de factuur van een erkend installateur en (indien beschikbaar) een kopie van het garantiebewijs van de betreffende ketel ontvangen heeft. Indien deze documenten niet beschikbaar zijn dan kan het Verzekerd Installatie Pakket pas ingaan na een inspectie door Gasservice I Gaswacht. Deze inspectie wordt tegen uurloon uitgevoerd. Bij de inspectie wordt gecontroleerd of het toestel op de juiste wijze geplaatst is en de rookgasafvoer en alle appendages zijn vervangen. Eventuele gebreken die bij de inspectie worden geconstateerd dienen voorafgaand aan de start van het abonnement verholpen te worden. De kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de aanvrager van het abonnement.

Naast de specifieke voorwaarden VIP zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd. In aanvulling op deze Algemene Voor-waarden zijn de eventuele Specifieke Voorwaarden en/of  regelingen van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten met betrekking tot het-geen daarin specifiek wordt geregeld. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het op basis van een service- en/of storings- overeenkomst  verrichten van diensten en werkzaamheden voor onze opdrachtgevers.
 2. Waarin deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “opdrachtgever” ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening wij diensten en werkzaamheden verrichten.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien ook de opdrachtgever naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk, schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met het  bepaalde in onze Algemene Voorwaarden.
 5. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van het verrichten van diensten en werkzaamheden, wordt daaronder tevens verstaan de levering van producten.

Artikel 2 Definities

 1. Onder een service-overeenkomst wordt verstaan:
  – de overeenkomst op basis waarvan wij servicewerkzaamheden verrichten gedurende een in  die overeenkomst bepaalde periode.
 2. Onder servicewerkzaamheden wordt verstaan:
  – het uitvoeren van onderhoud en/of storingswerkzaamheden.
 3. Onder een storing wordt verstaan:
  – Een opgetreden gebrek aan (de werking van) de installatie(s) en deze niet of niet adequaat functioneert. Onder storingen  worden niet begrepen gebreken aan de installatie(s) of onderdelen daarvan die een gevolg zijn van:  onoordeelkundig gebruik, door derden aan de installatie(s) verrichte werkzaamheden of beschadiging van de installatie(s), van welke aard dan ook. Voorts worden onder storing niet begrepen storingen tengevolge van het  niet aanwezig zijn van spanning op de installatie(s) en lege accu’s c.q. batterijen van afstandsbedieningen, storingen gevolge van het niet of niet geheel geopend zijn van gaskranen en storingen tengevolge van omstandigheden die van buitenaf optreden, zoals o.a. blikseminslag, brand, stroomuitval, lekkage, bevriezing, overspanning e.d.
 4. Onder storingsbeurt wordt verstaan:
  – het eenmalig en gedurende maximaal 4 werkuren verrichten van werkzaamheden gericht op het verhelpen van een storing (zoals in lid 3 omschreven).

Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgevers tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf, uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod, dat eerst na schriftelijke bevestiging onzerzijds (de zgn. orderbevestiging) geacht kan worden door ons te zijn aanvaard.
 2. Van door ons gedane offertes maken deel uit –met name ook voor wat betreft het in het vorige lid bepaalde  ontwerpen, beschrijvingen, afbeeldingen, berekeningen en dergelijke – , alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft onze eigendom, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of aan derden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële  eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze orderbevestiging verzenden.
 2. De opdrachtgever is aan zijn order, in welke vorm ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van zeven dagen na dagtekening van de order of, indien het een mondeling verstrekte order betreft, na het geven van de order. Een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn order wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van zeven dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op grond van de (oorspronkelijke) order tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van zeven dagen. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de order geldt de datum waarop wij de orderbevestiging verzenden.
 3. De door ons aan opdrachtgever verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen zeven dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan verenigen.
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordigers optreden, binden ons alleen indien deze afspraken/toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen

 1. Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief omzetbelasting en kosten van de benodigde materialen, onderdelen, reistijden en voorrijdkosten. Voorts zijn mits niet nadrukkelijk in de overeenkomst genoemd alle milieukosten, registratiekosten en aan- en afvoerkosten uitgesloten.
 2. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 3. Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhoging in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen binnen de overeengekomen contractsperiode aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging binnen  drie maanden na het sluiten van de overeenkomst de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
 4. Wij hebben het recht om onze prijzen jaarlijks te indexeren en te verhogen.

Artikel 6 Duur verlenging en opzegging van de overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de in de specifieke voorwaarden van de diverse soorten serviceovereenkomsten van toepassing.
 2. In het geval aan de opdrachtgever surséance wordt verleend of hij in staat van faillissement wordt verklaard, zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks te onzer keuze.

Artikel 7 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever is gehouden ons in staat te stellen de door ons te verrichten werkzaamheden uit te voeren en de aansluitingmogelijkheden van gas, water en elektriciteit te verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd om op grond van het bepaalde in art. 6: 60 BW te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden zal bevrijden.
 2. De opdrachtgever is gehouden de op de installatie(s) betrekking hebbende documentatie aan ons ter inzage te geven.
 3. De opdrachtgever is gehouden ons tijdig , doch in ieder geval 14 dagen voordat de werkzaam- heden moeten worden verricht, te informeren over wijzigingen in gebruik en/of bestemming en/of standplaats van de installatie(s). De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de installatie(s) toegankelijk is (zijn) voor de door ons te verrichten werkzaamheden.
 4. Service werkzaamheden Onderhoudswerkzaamheden worden door ons uitgevoerd op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur.
 5. Indien wij meer dan eenmaal overeenkomstig lid 1 van dit artikel niet in staat zijn geweest de onderhoudswerkzaamheden te verrichten, worden werkzaamheden geacht te zijn verricht.
 6. Storingswerkzaamheden Storingswerkzaamheden worden conform de specifieke voorwaarden van de betreffende serviceovereenkomsten uitgevoerd.
 7. Indien de storing niet of niet geheel door ons kan worden verholpen, wordt de opdrachtgever hierover onverwijld door ons in kennis gesteld, zo mogelijk onder overlegging van een verslag van onze bevindingen.
 8. Indien wij overeenkomstig lid 1 van dit artikel niet in staat zijn geweest de storingswerkzaamheden te verrichten, worden de werkzaamheden geacht te zijn verricht.

Artikel 8 Reclame

 1. Indien de installatie(s) naar ons oordeel niet meer voldoet (voldoen) aan de daarop van toepassing zijnde voorschriften, zullen wij de opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk in kennis stellen. Alsdan zijn wij gerechtigd de door ons te verrichten werkzaamheden op te schorten totdat de opdrachtgever de installatie(s) deugdelijk heeft doen herstellen of vervangen.
 2. Indien de installatie(s) gebreken vertoont (vertonen) waarvan het verhelpen naar ons oordeel niet valt onder de werkzaamheden waartoe wij ons op grond van de overeenkomst  hebben verplicht, stellen wij de opdrachtgever hiervan onverwijld schriftelijk in kennis. Alsdan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tengevolge van het niet of niet-tijdig verhelpen van de gebreken.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt. De opdrachtgever moet, waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 3 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, berekeningen e.d. betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met geringe wijzigingen in constructies of onderdelen, voor zover de nodig zijn ten behoeve van een goede uitvoering.
 4. Klachten van de opdrachtgever die betrekking hebben op abusievelijk verrichte werkzaamheden of op gebrekkig verrichte werkzaamheden die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief, met daarin een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht.
 5. Gebreken die uiterlijk waarneembaar waren, moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op wijze als vermeld in lid 4.
 6. Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons verrichte werkzaamheden, vervalt indien:
  1. de gebreken niet binnen de in lid 4 en 5 gestelde termijn en/of niet op de aldaar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;
  2. de opdrachtgever ons geen of onvoldoende medewerking verleent terzake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
  3. de opdrachtgever de installatie(s) in strijd met de voorschriften althans op niet normale wijze heeft gebruikt en/of heeft onderhouden;
  4. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken, of indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit, nadat een bereide van meer dan twee maanden sedert het verrichten van de werkzaamheden is verstreken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Uitsluitend indien garantieverplichtingen terzake de door ons bij de uitvoering van onze werkzaamheden geplaatste onderdelen niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de opdrachtgever jegens ons aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. Onze hiervoor genoemde garantieverplichting bestaat gedurende een periode van ten hoogste 12 maanden (te rekenen vanaf de datum dat de onderdelen zijn geplaatst), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Terzake de door ons verrichte werkzaamheden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de schade die een rechtstreeks gevolg is van gebrekkig of ondeugdelijk verrichte werkzaamheden. Onze garantieverplichtingen ten aanzien van door ons verrichte werkzaamheden bestaat gedurende een periode van ten hoogste 2 maanden (ter rekenen vanaf de datum dat de werkzaamheden zijn verricht), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien voor ons aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, zijn wij slechts gehouden tot – zulks ter onzer  keuze – :
  1. (kosteloos) herstel van gebreken of,
  2. een in overleg met de opdrachtgever te bepalen schadeloosstelling in en andere vorm dan hiervoor bedoeld.
  3. Onze aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag van  1 miljoen euro (1.000.000,-) per gebeurtenis.
 3. Indien de opdrachtgever zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de installatie(s) reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.
 4. Behoudens onze eventuele verplichtingen uit hoofde van het voorgaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en anderen,tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Met name zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd – winstderving en stilstand schade daaronder begrepen – geleden door opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelde of derden, ontstaan door verrichte werkzaamheden of het uitblijven daarvan of door de werkzaamheden zelf.
 5. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 1o Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, zonder aftrek van enige korting, contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betalingen per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
 2. Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het geldende recht voortvloeiend.
 3. Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een andere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de op dat moment geldende rente ex art6: 119 BW, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorsts is de opdrachtgever gehouden aan ons de buitenrechtelijke kosten te voldoen die verband houden met de incassering van onze vorderingen; deze kosten worden bepaald door 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,- onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex art. 6: 96 lid 2 sub c BW in rekening te brengen.
 4. Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan: elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: gebrek aan grondstoffen, gebrek aan personeel, bedrijfs- of vervoerstoringen van welke  aard ook, epidemieën, staat van beleg, oorlog, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, weten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.
 2. Indien wij door overmacht de overeenkomst niet tijdig kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze.In geval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspreken.
 3. Indien de overeenkomst ingevolge lid 2 van dit artikel wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op restitutie van het reeds door hem betaalde gelden voor het op het moment  van ontbinding nog resterende deel van de contractsperiode.

Artikel 12 Overdracht

 1. Wij zijn gerechtigd onze rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan een service- en storingsbedrijf. In dat geval blijven wij voor de resterende duur van de lopende contractsperiode jegens de opdrachtgever aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van onze rechtsopvolger.
 2. De opdrachtgever is bevoegd zijn uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen indien en voor zover wij daarmee van tevoren schriftelijk hebben ingestemd.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 Geschillenbeslechting

Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte werkzaamheden, worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de opdrachtgever ons binnen één maand nadat  wij ons dit beding hebben beroepen schriftelijk  laat weten voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het geldende recht bevoegd is.

De website van de Gasservice – Gaswacht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan het voorkomen dat tekst(en) en/of afbeeldingen onjuist of onvolledig zijn.

Gasservice – Gaswacht is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van deze eventuele onjuistheden of technische storingen. Tevens is er geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van inhoud op websites van derden die als link zijn opgenomen.

Copyright

Het is niet toegestaan om -zonder schriftelijke toestemming van de Gasservice – Gaswacht organisatie- tekst(en) en/of beeldmateriaal van de website te gebruiken.

Algemene leveringsvoorwaarden

Bij de onderhoudsabonnementen staan de algemene leveringsvoorwaarden van de Gasservice – Gaswacht organisatie.

Privacy Policy

Wat houdt een Privacy Policy in

Gasservice I Gaswacht registreert uw NAW en contactgegevens voor het leveren van onze diensten en producten aan u. In deze Privacy Policy leest u hoe deze gegevens geregistreerd worden en waarvoor ze gebruikt worden.

Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en behandelen die gegevens vertrouwelijk. De gegevens worden gebruikt voor de uitvoer van de werkzaamheden die voortkomen uit de service abonnementen of voor de levering van producten die u bij ons aanschaft. Indien wij gebruik maken van onderaannemers bij de uitvoer van de werkzaamheden zullen alleen die gegevens die voor de uitvoer van de werkzaamheden nodig zijn aan de onderaannemer doorgegeven worden. Daarnaast kunnen we de contactgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van relevante informatie.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen aan derden ter beschikking gesteld als dat voor de uitvoer van werkzaamheden of de levering van een product noodzakelijk is. Zij zijn uiteraard verplicht om vertrouwelijk met die gegevens om te gaan. Het gebruiken van uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden zal alleen plaatsvinden indien u daarvoor toestemming geeft. Ook zullen uw gegevens niet aan derden verkocht worden.

Waarvoor hebben we uw gegevens nodig

Hier staat welke gegevens wij nodig hebben voor de levering van onze diensten of producten. Als die gegevens niet of slechts gedeeltelijk aan ons geleverd worden kan dat er toe leiden dat de levering van de dienst of product niet of slechts gedeeltelijk uitgevoerd kan worden.

 • Als u bij ons informatie aanvraagt hebben wij uw NAW en contactgegevens nodig zodat wij u een reactie kunnen geven.
 • Als u bij ons een offerte opvraagt hebben wij uw NAW en contactgegevens nodig zodat wij u een offerte kunnen sturen.
 • Als u een service abonnement bij ons afsluit hebben wij uw NAW, contactgegevens, rekeningnummer (i.v.m. de incasso) en een omschrijving van het toestel nodig zodat wij uw in ons klantenbestand kunnen registreren. Als het toestel niet door ons geplaatst is kunnen wij ook vragen naar de naam van de installateur i.v.m. eventuele garantie.
 • Als uw gegevens wijzigen door bijvoorbeeld een verhuizing of de aanschaf van een nieuw toestel kunt u de gegevens aan ons doorgeven zodat we uw gegevens kunnen actualiseren.
 • Wij registeren uw bezoek aan onze website voor analyse doeleinden. Deze analyse gebruiken wij voor het verbeteren van onze website.
 • Wij vragen geregeld klanten onze dienstverlening te beoordelen door het invullen van een enquête. Deze gegevens zijn anoniem tenzij u ervoor kiest om uw contactgegevens te vermelden bij de niet verplichte vragen. Deze contactgegevens kunt u invullen als u wilt dat er contact met u wordt opgenomen.
 • Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u op de hoogte te houden van relevante informatie over Gasservice I Gaswacht. Mocht u hier geen prijs op stellen dan kunt u zich bij ons afmelden voor het ontvangen van informatie. Dit kan via het contactformulier op deze website.

Beveiliging van uw gegevens

Indien nodig worden uw gegevens geregistreerd in ons klantenbestand. Deze gegevens zijn alleen benaderbaar door medewerkers van Gasservice I Gaswacht via een beveiligde verbinding. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van o.a. IPSec.

Voor de beveiliging van de gegevens die u op onze website invult maken wij gebruik van SSL. Dit herkent u door een gesloten slot en de letters https in de adresbalk.

Recht op inzage en correctie

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben. Ook kunt u de gegevens laten actualiseren of verwijderen. Dit, of andere vragen over de privacy policy, kan aan ons gemeld worden via het contactformulier op de website. Hierbij kunnen wij een aantal vragen stellen ter verificatie van uw identiteit of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs.

Overige bepalingen

Het kan voorkomen dat wij de privacy policy moeten aanpassen. Op www.gasservice.com vindt u daarom altijd de meest recente versie van de privacy policy.

Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Gasservice | Gaswacht uw persoonlijke gegevens verwerkt dan kunt u dit bij Gasservice | Gaswacht melden of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.